Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Onderneming: LeaseBroker bv
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen consument is in de zin van artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch Recht, en waarbij onder consument begrepen wordt “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 3. Producten/Diensten: alle lichamelijke roerende zaken die de Klant kan aankopen bij de Onderneming, in het bijzonder dossierkosten, commissies, kosten voor de handeling bij aan- en verkopen, bemiddeling fee, kosten voor laattijdige betalingen, annulatie kosten, …
 4. Bestelbon: de schriftelijke bevestiging van de bestelling die de Klant plaatst bij de Onderneming.
 5. Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, en koop-verkoop van Producten tussen de Onderneming en de Klant.
 2. De Onderneming stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op haar website www.lease-broker.com en verwijst op de factuur ook naar de algemene voorwaarden op de site.
 3. De Klant erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de Onderneming en de Klant.
 4. De Onderneming behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke bestelling die de Klant plaatst na de publicatie door de Onderneming van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant met de laatst gepubliceerde versie.
 5. Indien de Onderneming gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

Artikel 3 – Aanbod en prijzen

 1. Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege de Onderneming een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
 2. De offerte of enig ander aanbod vanwege de Onderneming bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.
 3. Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door de Onderneming medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de Producten steeds in euro (€) en exclusief BTW . Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de Klant. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.
 4. De Onderneming is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.
 5. De Onderneming heeft het recht de prijs van de Producten te verhogen. De Klant wordt hiervan verwittigd middels de Bestelbon en op de factuur.
 6. De Klant kan geen aanspraak maken op een korting bij contante betaling.

Artikel 4 – Bestelling

 1. De Onderneming maakt van elke bestelling een Bestelbon met een uniek bestelnummer op in tweevoud, waarvan de ene voor de Klant en de andere voor de Onderneming bestemd is.
 2. Indien de Klant op afstand een bestelling plaatst en de bestelling wordt geleverd in diens handelszaak tijdens zijn afwezigheid (zie artikel 5 – Levering), dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Onderneming de Bestelbon voor de Klant in diens handelszaak achterlaat als bewijs van de op afstand geplaatste bestelling. Op de Bestelbon wordt dan genoteerd dat de Klant afwezig was bij levering.
 3. De Klant dient steeds het uniek bestelnummer te vermelden in alle communicatie met de Onderneming betreffende de bestelling.
 4. De Klant wordt als de enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de Klant te zijn gebeurd.

Artikel 5 – Levering

 1. De Onderneming neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoering van de bestellingen.
 2. De levering aan de Klant vindt plaats op het ogenblik dat de Producten fysiek ter beschikking worden gesteld aan de Klant op het door hem opgegeven adres dan wel op enige andere plaats voorafgaandelijk overeengekomen door de Onderneming en de Klant. Op dat ogenblik gaat dus ook het risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de Klant.
 3. Levering geschiedt na het plaatsen van de bestelling door de Klant. De Onderneming maakt weliswaar elk voorbehoud en verbindt zich tegenover de Klant niet tot een bepaalde leveringsdatum.
 4. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, beschikt de Klant niet over de mogelijkheid de Producten zelf op te halen op de zetel van de Onderneming of enig ander vestigingsadres.

Artikel 6 – Factuur en betaling

  1. De betaling door de Klant aan de Onderneming voor de aankoop van een of meerdere Producten of dienstverlening geschiedt als volgt:

a. op het ogenblik dat de Onderneming de Producten ter beschikking heeft voor levering aan de Klant, brengt de Onderneming het saldo van 100% van het totaal verschuldigde factuurbedrag in rekening. Dit saldo is op dat ogenblik onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar door de Klant, bij gebreke waarvan de Onderneming gerechtigd is de koop-verkoop te ontbinden wegens grove tekortkoming aan de zijde van de Klant, onverminderd het recht op schadevergoeding ten voordele van de Onderneming. Deze schadevergoeding bedraagt minstens het reeds betaalde voorschot vermeld in punt a. hierboven, wat met andere woorden definitief verworven blijft door de Onderneming.

 1. Elke factuur van de Onderneming aan de Klant vermeldt minstens het factuurnummer, de aankoopprijs van de Producten en het toepasselijke BTW-tarief.
 2. Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het rekeningnummer van de Onderneming met IBAN nr.BE 87 0018 9363 3794.
 3. In geval van laattijdige betaling door de Klant, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintrest bedraagt 15% per jaar en wordt gerekend tot op de dag der algehele betaling van de hoofdsom.
 4. In geval van laattijdige betaling door de Klant, is de Onderneming tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de openstaande factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door de Onderneming gedragen kosten.
 5. In geval van laattijdige betaling door de Klant, wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van €50,00.
 6. Een betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.
 7. Indien de factuur op vraag van de Klant gericht wordt aan een derde, blijft de Klant gehouden tot de betaling van het factuurbedrag indien de derde om eender welke reden niet overgaat tot tijdige en volledige betaling van de desbetreffende factuur.
 8. Bij niet betaling van de factuur zullen de diensten van Unpaid.be inschakelen worden.
 9. Het vervallen zijn van één van de facturen leidt automatisch tot het vervallen van alle andere facturen.

Artikel 7 – Conformiteit van de Producten

 1. De Onderneming verbindt er zich toe de bestelde Producten/Diensten te leveren vrij van gebreken.
 2. Indien de Producten/Diensten om een of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Klant, of gebreken zouden vertonen, dient de Klant de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de zeven werkdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Klant.
 3. Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander gebrek in de zin van dit artikel indien (i) het gebrek het gevolg is van ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de Klant, of (ii) de Klant voorafgaand aan de levering op de hoogte was van dit gebrek of daarvan redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, en daar niettemin heeft mee ingestemd.
 4. De Onderneming is niet gehouden de Klant te vrijwaren voor verborgen gebreken die zij niet kende. De Onderneming wordt echter geacht de gebreken te kennen waarmee de Producten behept zouden zijn, tenzij zij bewijst dat zij er geen kennis van had en evenmin redelijkerwijze van kon hebben.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen (inclusief de Producten), dieren, diensten, enz., die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de Producten, behoudens in geval van fraude of bedrog.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen de Onderneming en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.